วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

มทร.ล้านนา ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ TCELS

Social Share

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือการทางานระหว่างเครือข่าย ฝ่ายการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กล่าวว่า การได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้หารือในประเด็น แนวทางความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ ด้านชีววิทยาศาสตร์ และการผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัย โดยแหล่งทุน TCELS เน้นสนับสนุนงานวิจัย (ปลายน้ำ) TRL7-9 ไปสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งส่วนเครื่องมือแพทย์ อาหารสุขภาพ ระบบสารสนเทศงานการแพทย์ สาธารณสุข มาตรฐานห้องปฏิบัติการ IS017025 เป็นต้น

โดยอาจารย์นักวิจัย ได้นำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยด้านสุขภาพและการเเพทย์ ได้แก่ งานวิจัยด้านการวัดฝุ่นละออง การฟอกอากาศ การจัดทำมาตรฐานด้านฝุ่นละออง และการฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้าสถิตย์,งานวิจัยด้านวัสดุทางการแพทย์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วย, งานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ,งานวิจัยด้านสารสกัดข้าวก่ำด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร TCELS ดูงานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย, เครื่องทาลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต และนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง