วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

สานสัมพันธ์เหนือ-ใต้ มทร.ล้านนา จับมือ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนสายอาชีวะ

Social Share

สานสัมพันธ์เหนือ-ใต้ มทร.ล้านนา จับมือ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนสายอาชีวะ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดย ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามนโยบายเร่งด่วน Quick win ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานขั้นสูง รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนให้พร้อมสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย มทร.ล้านนา จะร่วมสนับสุนนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการจัดการกิจกรรมต่างๆ ด้วย