วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต กับ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Social Share

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือใน “โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อความร่วมผลิตบัณฑิต” กับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ โดยคุณปิติชัย เดชประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง มทร.ล้านนา

โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการ ของประเทศและสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนี่อง เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมายและสามารถสร้างงานในอนาคต ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ ตลอดชีวิต คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ โดยลงนามความความร่วมมือมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2565 – ปีการศึกษา 2569