มทร.ล้านนา ตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ

Social Share

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, วิทยาลัยเทคนิค, กฟผ.แม่เมาะ และบริษัท ดับเบิ้ลยูพีอีวี จำกัด โดยมีนายอำเภอแม่เมาะ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และผู้บริหารสถานศึกษากรมอาชีวศึกษาในจังหวัดลำปางร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปจนถึงยกระดับหลักสูตรการอาชีวศึกษาสาชาวิชายานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดภายในอำเภอแม่เมาะ เพื่อมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำในอนาคต ผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริงและมีการทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง พร้อมขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก