วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

RMUTL KM DAY 2023 รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM

Social Share

RMUTL KM DAY 2023 รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM

สถาบันวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา จัดงาน RMUTL KM DAY 2023 รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ RMUTL KM DAY 2023 รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM โดย ดร.เผชิญวาส ศรีชัย รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมบรรยาย ณ ศาลาราชมงคล

เรื่องมาใหม่