วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

มทร.ล้านนา ล้านนา จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู ประเทศจีน ตั้งสถาบันจิงซื่อ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการแพทย์

Social Share

เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการศึกษา มทร.ล้านนา ล้านนา จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู ประเทศจีน ตั้งสถาบันจิงซื่อ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการแพทย์ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดป้าย “สถาบันจิงซื่อ”และลงนามความร่วมมือ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู โดย Mr. จาง เจี้ยน หวา รองผู้อํานวยการวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือในการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งบุคลากร นักศึกษา ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ในหลักสูตรวิศวกรรมการแพทย์ของทั้งสองสถาบัน ในนามสถาบันจิงซื่อ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน โดยการก่อตั้งสถาบันวิจัยขึ้น ณ มทร.ล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดี กล่าวว่า “ความร่วมมือของทั้งสองภาคส่วน คือ ฝ่ายการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู และภาคธุรกิจโดยการ ประสานงานของบริษัท ปักกิ่ง หัวเทคจิงซื่อ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ทําให้สามารถพัฒนาความ ร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านการศึกษาและในด้านเทคโนโลยีการผลิต ของประเทศไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งสองในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาใน เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักสูตรวิศวกรรมอิเลกทรอนิกส์การแพทย์โดยเชื่อว่าจะสามารถนำมาเชื่อมโยงการศึกษาเข้าด้วยกันได้”

 

ด้าน Mr. จาง เจี้ยน หวา รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยาลัยฯ เน้นการเรียนการสอนด้านสุขภาพเป็นหลักมีนักศึกษากว่าหนึ่งหมื่นสี่พันคน ปัจจุบันมีความร่วมมือในหลายประเทศ ซึ่งการเปิดสถาบันจิงซื่อ ที่ มทร.ล้านนา ในครั้งนี้เป็นกลไกในการฝึกอบรมผู้มีความสามารถและมีเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยและจีนในการรับรองหน่วยกิตและการมอบปริญญาบัตรร่วมกัน ซึ่งประเทศจีนมีนโยบายในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างจีนกับต่างประเทศและเชื่อมั่นว่า สถาบันจิงซื่อจะขยายโครงการความร่วมมือในด้านการศึกษาและฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลให้สามารถพฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของจีนและไทยในระยะยาวได้อย่างแน่นอน”

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู ยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว)และ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดอีกด้วย

เรื่องมาใหม่