วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือ 3 หน่วยงาน พัฒนาผลผลิตการเกษตรไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างมูลค่าพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอก ไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกษตรไม้ดอกไม้ประดับและชีวภาพ อาหาร เวชสำอางค์ ที่เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดพิธีลงนามขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทั้ง 4 หน่วยงานเพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลำปาง ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรไม้ดอกไม้ประดับและชีวภาพ อาหาร เวชสำอางค์ไทย ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการยกระดับการวิจัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาวิธีบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสร้างและรักษาเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติของจังหวัดลำปางสู่ความยั่งยืน

เรื่องมาใหม่