วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา เจ้าภาพจัดงาน CRCI 2022 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรม อย่างยั่งยืน”

Social Share

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 (The 8th Conference on Research and Creative Innovation 2022 : CRCI 2022) ภายใต้แนวคิด “สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรม อย่างยั่งยืน” และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ประจำปี 2565 ระหวางวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดการประชุม

สำหรับการจัดประชุมวิชาการวิจัยฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ให้ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้นำเสนอผลงานได้แสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งระดับ สาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ในระดับชาติ โดยมีภาคีเครือข่าย 10 สถาบัน (สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก) ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 127 ผลงาน ประกอบด้วย ภาคบรรยาย 120 บทความ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 7 ผลงาน