วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา ผนึก ม.จุฬา เปิดตัวโปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์” ตรวจสอบวรรณกรรม ป้องกันการลอกเลียนผลงานวรรณกรรม

08 ก.ค. 2022
319
Social Share

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอีก 15 แห่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบและป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ มทร.ล้านนา Click here to enter text. มีสิทธิใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า “อักขราวิสุทธิ์” ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมได้โดยไม่คิดมูลค่าและ มีสิทธิใช้และเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ เป็นต้น ที่จุฬาฯ เป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ มทร.ล้านนา ใช้และเข้าถึงได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

อักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการลอกเลียนบทความทางวิชาการ ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ โดยเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถส่งไฟล์ตัวอย่างเอกสารเข้าไปตรวจสอบได้ โดยจะต้องเป็นไฟล์ Word หรือ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 200MB เท่านั้น และการตรวจสอบเอกสารโดยอักขราวิสุทธิ์ สามารถใช้ตรวจได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาระบบอักขราวิสุทธิ์เป็นผลงานร่วมกันกับบริษัท อินส์ไปก้า ซึ่งจะใช้ในการตรวจหาบทความที่มีความเหมือนในหลายๆด้านนำมาประมวลให้ผู้ใช้ดูว่ามีส่วนไหนที่ควรตรวจสอบ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ภายในจะมีข้อมูลทางวิชาการ และรายงานวิจัยมากมายที่เก็บเอาไว้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆของไทย