วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ”

วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 16 (18 มกราคม 2564) นำโดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารณ์ บุคลากรและนักศึกษา วางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบิตร รัชการที่ 9 และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2563 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 ท่าน ตามประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ได้แก่
1. นางปรีดา ตัญจนะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ ทัศนอุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3. นายก้องเกียรติ ธนะมิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. นางจรรยาวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

ประเภทเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ด้านปฏิบัติงาน ได้แก่
1. นางศิริมาศ สวนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่
2. นายจตุรงค์ คำขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
3. ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

ประเภทศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง ได้แก่
1. นางวรีวรรณ เจริญรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย ได้แก่
2. นายธวัช ธูปทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 

ประเภทนักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ
ด้านทักษะผู้นำ ได้แก่
1. นายจีระศักดิ์ ทองสีลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
2. นายกนต์ธร ทรงสุรางค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
3. นางสาวณัชชา เขื่อนคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

ด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่
1. ทีม PACKAGING
1.1. นางสาวกนกวรรณ กุญชร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.2. นางสาวรัตนาลักษณ์ ทรงศรีสกุล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.3. นางสาวศศิพิมล ปริดาธัญพิสิฐ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.4. นางสาวณัฐชา คลังไธสง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. ทีม ผลงานความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีประเมินคุณภาพน้ำ
2.1.นายกิตติทัต ทวีวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
2.2. นายกฤษฎากรณ์ ปุนนพานิช วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
2.3.นายธนทัต จันทร์เพ็ญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

3. ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
3.1. นายชยุตม์ อมรโชดก คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
3.2. นายพัทธ์ ผดุงสุนทรารักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
3.3. นายเอกพันธ์ กันเย็น คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.4. นายชรัส ครองประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) มาแล้ว เลขเด็ดไอ้ไข่วัดสันมะเกี๋ยง เชียงใหม่ คนแน่นวัด
นายอำเภอแม่แจ่ม ให้กำลังใจครอบครัวน้องเบอรี่ ส่งนางฟ้า ดับไฟป่าขึ้นสวรรค์ เป็นลมเสียชีวิต ขณะช่วยทำแนวกันไฟ
รศ.ลิปิกร เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ “ลายคำน้ำแต้มบนผ้าไหม” ให้ นศ.วิชาศิลปะไทย มทร.ล้านนา ได้เสริมความรู้
มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ วว. เพื่อร่วมกันทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19
เครือข่าย SMEs เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบฯ มทร.ล้านนา
นศ.วิศวะฯ มทร.ล้านนา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า