วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพิ่มศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ

Social Share

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพิ่มศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานร่วมกับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคลากรของบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบริหารธุรกิจ

รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และองค์ความรู้ในส่วนของภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายในการ ร่วมกันพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะความมั่นคงของประเทศ และด้านการศึกษา โดยความร่วมมือนี้ จะดำเนินการร่วมกันเป็นระยะเวลา 5 ปี