วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

นศ. ช่างยนต์ มทร.ล้านนา รวมกลุ่มทำดี จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักสงฆ์บ้านขุนช่างเคี่ยน

Social Share

นศ. ช่างยนต์ มทร.ล้านนา รวมกลุ่มทำดี จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักสงฆ์บ้านขุนช่างเคี่ยน

อาจารย์สมาน ดาวเวียงกัน นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดขุนช่างเคี่ยน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 ณ สำนักสงฆ์พระธรรมจาริกสิธิมหาคุณ (วัดบ้านขุนช่างเคียน) ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จิตสาธารณะ และตระหนักถึงความสำคัญของการเสียสละเพื่อสังคม โดยปรับปรุงภาพโดยรวมของวัดขุนช่างเคี่ยนให้มีสภาพดีขึ้น มีความพร้อมต้อนรับผู้เดินทางมาทำบุญและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เรื่องมาใหม่