วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

มทร.ล้านนา เปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มทร.รัตนโกสินทร์

Social Share

มทร.ล้านนา เปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มทร.รัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ในการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่