วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่สำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง

Social Share

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานดำเนินโครงกา มูลนิธิโครงการหลวง ลงพื้นที่สำรวจสถานะเครื่องจักรกลเพื่อนำมาปรับปรุงการใช้ประโยชน์ ติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงบ้านห้วยตอง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รับทราบปัญหา และแลกเปลี่ยนแนวทางปรับปรุงระบบทำความเย็นเพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรยืดอายุและควบคุมคุณภาพ พืชผักและผลไม้ไว้ในอุณหภูมิต่ำ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าโครงการหลวง มีคุณภาพของพืช ผัก ผลไม้ ให้มีความสด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานโครงการหลวง ดี อร่อย