วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

มทร.ล้านนา ร่วมกับ โรงเรียนล่องแพวิทยาคม จัดการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร

Social Share

มทร.ล้านนา ร่วมกับ โรงเรียนล่องแพวิทยาคม จัดการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ” ผ่านกิจกรรมแปรรูปอาหาร ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริ และศาสตร์พระราชา สำหรับคนทุกช่วงวัย” ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยกลุ่มงานใต้ร่วมพระบารมี และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม การแปรรูปอาหาร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ทั้งนี้ผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้การประกอบอาชีพและการคำนวนหาต้นทุน เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเด็กนักเรียนเกิดทักษะในการสื่อสาร ด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ความสามารถทางด้านอาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน