วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic

Social Share

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 เป็นโครงการร่วมกับ Singapore Polytechnic เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา และ SP ในลักษณะทีมสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Prototype) มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ( SP 20 คน และมทร.ล้านนา 20 คน) ระหว่างวันที่ 10-21 ธันวาคม 2565 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 12 วันและในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2565 จะเข้าร่วมทำกิจกรรมในชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนบ้านต้นแหง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Prototype) และจะมีการจัดแสดงผลงานแบบจำลองดังกล่าว (Gallery Walk) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ หอสมุด มทร.ล้านนา