วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

อาจารย์ มทร.ล้านนา เจ๋ง ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Social Share

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับเกียรติคุณ จากผลงาน “เครื่องทดสอบแผ่นกรองอัตโนมัติที่ใช้ตัวนับอนุภาคแบบไฟฟ้าสถิตสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95/KN95/KF94/FFP” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยผลงานวิจัยดังกล่าว มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงการวิชาการและประเทศชาติ ทั้งทางด้านผลิตผล ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนวิทยาการต่าง ๆ ที่ดีเด่นพิสูจน์แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์