วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

มทร.ล้านนา ทอดถวายกฐินร่วมบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565

Social Share

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และศรัทธาสาธุชน ทอดถวายกฐินร่วมบุญ ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565 ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ ตลอดจนนำปัจจัยที่หน่วยงาน องค์กร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินธรณีสงฆ์

สำหรับการถวายกฐิน เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ในปี 2565 มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา โดยได้รับเมตตาจาก พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล , ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มียอดร่วมทำบุญ จำนวน 883,984.62 บาท