ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จัด “โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม”

Social Share

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2565 แบ่งการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว “อนุมัณฑเลย์” เป็นการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวและเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปะ ที่นอกเหนือไปจากคนพื้นเมือง คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ชาติพันธุ์ปะโอ มอญ และพม่า

โดยมีเส้นทางศึกษา 8 วัด (วัดเชียงยืน, วัดป่าเป้า, วัดหนองคำ, วัดแสนฝาง, วัดบุพพาราม, วัดมหาวัน, วัดเชตวันและวัดทรายมูลพม่า) โดยมีอาจารย์เจษฎา สุภาศรี นำชมและให้ความรู้ทางด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม กิจกรรมที่ 2 บรรยายหัวข้อ “จักรวาลล้านนาในภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรม” เป็นการผสมผสาน ระหว่างความเป็น “วิทยาศาสตร์” และ “ศิลปวัฒนธรรม” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ภูมิปัญญาดาราศาสตร์ล้านนา: ทักษาเมืองล้านนากับหลักวาสตุศาสตร์” โดย อาจารย์อรพิน ริยาพร้าว นักดาราศาสตร์โบราณคดี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ แซ่ลี่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้น Work Shop ในการทำ paper circuits รูปกลุ่มดาว และดูดาวด้วยตาเปล่า โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมากมาย