วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา ติวเข้มหัวหน้างานสายสนับสนุน เสริมทักษะเพื่อนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

Social Share

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ภายใต้หลักสูตร “เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้างาน และแนวทางการดำเนินงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม และ นางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมหอคำทวี สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกองงานต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ จำนวน 80 ราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤธิ์ ได้กล่าวว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ ทักษะใหม่ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ มาพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างความก้าวหน้าตามสายงานอาชีพ ซึ่งตำแหน่งหัวหน้า งานนั้น ถือเป็นบุคลากรที่เป็นก้าวแรกของการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ภาพรวมในบทบาทและหน้าที่หัวหน้างานที่ดีพึงมีเบื้องต้น