วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม มหกรรมรักน้อง No-S No-L

Social Share

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” (No Smoke No Alcohol) ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ หน่วยงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้เพื่อบริการนักศึกษาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งในปีนี้มีฐานกิจกรรมในการรับน้อง แบ่งออกเป็น 9 ฐานกิจกรรม ตามสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ฐานแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะสาขาวิชา, ฐานแนะนำหน่วยงานความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ, ฐานกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์เน้นเรื่องสร้างความสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ และในช่วงเย็นมีพิธีปฏิญาณตนในการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในปีนี้กิจกรรมได้ยึดแนวทางความเท่าเทียมและความหลายหลายเพศ