วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนนักศึกษา ทั้ง 6 เขตพื้นที่

Social Share

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษาฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าที่หลักและหลักการทำงานขององค์กรนักศึกษาที่มีต่องานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, พัฒนาศักยภาพของตัวแทนนักศึกษา, นำองค์ความรู้จากโครงการไปสานต่อและขยายผลในเขตพื้นที่ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อตัวแทนทั้ง 6 เขตพื้นที่ (พื้นที่เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ตาก, น่าน, พิษณุโลก) เข้าร่วมโครงการกว่า 165 คน