วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม พร้อมหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาร่วมกับ มจพ.

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวต้อนรับ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรต่างๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ได้มีคณะผู้บริหาร มจพ. ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ทศวรรษหน้า พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ห้องปฏิบัติการภายในสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย -ฝรั่งเศส (TFII), ห้องปฏิบัติการภายในสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STRI), ห้องปฏิบัติการภายในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) ,ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ศึกษาการดำเนินงานของกองกิจการนักศึกษาตลอดจนกองงานสายสนับสนุนการศึกษาภายใต้สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ มทร.ล้านนา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป

เรื่องมาใหม่