วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

ชลประทานเชียงใหม่ ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง ส่วนน้ำผลิตประปายืนยันเพียงพอแน่นอน

วันที่ 20 ต.ค.63 ที่ห้องประชุมสำนักชลประทานเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในขณะนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนแล้ว และปีนี้ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ค่อนข้างน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยน้ำจากลำน้ำปิง ซึ่งทางชลประทานเชียงใหม่ได้กันน้ำไว้ 40 ล้าน ลบ.ม. สำหรับอุปโภคและบริโภค(ผลิตน้ำประปา) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนตลอดทั้งปี 20 ล้าน ลบ.ม. โดยขณะนี้ในลำน้ำปิงมีน้ำกักเก็บอยู่ 21 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งประตูระบายน้ำและฝายเก็บกักน้ำได้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึง

ทั้งนี้ ทางกรมชลประทานได้ขอความร่วมมือเกษตรกรที่ใช้น้ำในการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ให้งดไปก่อน และขอให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน โดยจะมีการจัดสรรน้ำแบ่งออกเป็นรอบเวร เพื่อให้น้ำเพียงพอและผ่านพ้นภัยแล้งไปได้ ในแต่ละปี เขื่อนแม่กวงอุดมธารา สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มจากปีก่อนถึง 30 ล้าน ลบ.ม. แต่ปีนี้มีแนวโน้มน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากพายุฝน แต่ในภาพรวมปัจจุบันน้ำท่าในปัจจุบันยังน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 และมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรับและไม้ผลรวม 1.5 แสนไร่ เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำจึงได้ขอให้งดการปลูกข้าวนาปรับไปก่อน ขณะเดียวกันการเพาะปลูกฤดูแล้งในปีหน้า คงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูล ให้เร็วมากยิ่งขึ้น และจะมีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ในช่วงต้นเดือนธันวาคม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ และการปลูกข้าวนาปรัง รวมถึงแบ่งรอบเวรการใช้น้ำ ป้องกันปัญหาการแย่งน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ และยืนยันว่าน้ำเพื่อการผลิตประปามีเพียงพอแน่นอน