วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

องคมนตรี พลากร ดูโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เชียงใหม่ แนะให้วางแผนบูรณาการน้ำให้ดีที่สุด

Spread the love

 

14 สิงหาคม 2563 : นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานชลประทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หลังจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ประวัติความเป็นมา สถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการได้กล่าวว่าหากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบชลประทานสมัยใหม่ต้องคำนึงถึงระบบนิเวศน์ และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เป็นหลัก สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฯ นี้อย่างเร็วที่สุด

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่า ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของน้ำเป็นสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่กล่าวว่า “น้ำคือชีวิต” ไม่ใช่เพียงแต่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่รวมถึงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออกล้วนมาจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นสำคัญรองจากการท่องเที่ยวและการส่งออกอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป