วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะร่วมทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลวัดบ้านหลวง เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบในการต่อเติมโครงสร้างหลังคาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลโหล่งขอด(ศาลา 9 ห้อง) ทอดถวาย ณ วัดบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เนื่องด้วยหลังเทศกาลออกพรรษา 1 เดือนของทุกๆ ปี เป็นช่วงถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตามหลักพระบรมพุทธาญาต ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ที่วัดบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส 3 เดือน และเกิดอานิสงส์ อันยิ่งใหญ่แก่ผู้ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล ประกอบกับวัดบ้านหลวงได้ประกาศให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 และทางบ้านหลวงยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอพร้าว มีทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาขอใช้สถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดประชุมอบรมสัมมนา การฝึกอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มเยาวชน ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจักสาาน การทอผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำกระดาษสา เป็นต้น ในปีนี้ทางวัดมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำปัจจัยที่ได้จากการทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลในครั้งนี้ ต่อเติมโครงสร้างหลังคาศูนย์ฝึกอาชีพตำบลโหล่งขอด (ศาลา 9 ห้อง) ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร ดังนั้น จึงได้เดินทางทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล ตลอดจนการระดมปัจจัยเพื่อสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะชน ตลอดจนถวายไว้ในพระพุทธศาสนาสืบไป