วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา สานต่อความร่วมมือ Tu Dortmund University พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะและเทคโนโลยี

Social Share

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ร่วมกับ Tu Dortmund University ประเทศเยอรมนี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในการต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะและเทคโนโลยีศึกษา ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระดับนานาชาติ “Progressing Work-based Learning of TVET Systems in Thailand (ProWoThai)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ Prof.Dr.Tessa Flatten รองอธิการบดีผฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof.Dr.Sabine Hornberg คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการวิจัยด้านการศึกษา TU Dortmund โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา หัวหน้าโครงการ ProWoThai ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง Tudortmund และ มทร.ล้านนา กล่าวรายงานเรื่อง Processing Work -based Learning of TVET System in Thailand ร่วมกับ Prof.Dr.Thomas Schroder ซึ่งภายหลังจากการลงนามทั้งสองสถาบันได้มีการหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านอื่นๆร่วมกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะและเทคโนโลยีของทั้งสองสถาบัน