วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.แม่ฮ่องสอน พัฒนาเยาวชนและเครือข่าย ร้างจิตสำนึก คนแม่ฮ่องสอนรู้ทันการทุจริต

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.แม่ฮ่องสอน เสริมจิตพอเพียงต้านทุจริต พัฒนาเยาวชนและเครือข่าย สร้างจิตสำนึก คนแม่ฮ่องสอนรู้ทันการทุจริต

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “คนแม่ฮ่องสอนรู้ทันการทุจริต”โดย นายเสน่ห์ นวรศะสิ ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คนแม่ฮ่องสอนรู้ทันการทุจริต”เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เวทีที่ 7 ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ซึ่งมีตัวแทนจาก 77 หมู่บ้าน 154 คน ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมชมรม

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตให้มีความรู้ความเข้าใจเจตคติ และทักษะในการปฏิบัติตามกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับการปฏิบัติการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างรากฐานการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่สังคมโปร่งใส ไร้ทุจริต พร้อมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “คนแม่ฮ่องสอนรู้ทันการทุจริต” โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนา ประกอบไปด้วย นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมแม่สะเรียง นายเสน่ห์ นวรศะศิ ประธานชมรมสตรอง นายนันทนัทธ์ วนมัณฑนา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นางชุณห์พิมาน เชษฐ์เมทินี กรรมการชมรมสรองฯ ผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม”โดย อาจารย์เกรียงกรัย ปาลอ่อง หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมสตรองระดับอำเภอ การนำเสนอมผลงานของการแบ่งกลุ่มย่อย

โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้ามาช่วยกันต้านทุจริตก่อให้เกิด “จิตอาสา ตาสับปะรด” รายงานการกระทำที่ส่อทุจริตในพื้นที่ ส่งข้อมูลข่าวสารให้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว อันจะส่งผลให้การพัฒนาบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป