วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

วธ. ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานบรรพชาสามเณรปอยส่างลอง เฉลิมพระเกียรติ

Social Share

วธ. ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานบรรพชาสามเณรปอยส่างลอง เฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ร่วมบรรพชาสืบทอดพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนน้อมนำหลักธรรมไปใช้ชีวิต เกิดศาสนทายาทสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม

วันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 500 คน ณ วัดในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ( วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดบรรพชาสามเณรตามประเพณีปอยส่างลอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีเพื่อเป็นต้นแบบมาแล้ว ทั้งในส่วนกลาง ที่วัดยานนาวา และส่วนภูมิภาคที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี และวัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร รวมถึงการจัดงานบรรพชาสามเณรตามประเพณีปอยส่างลอง เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ที่วัดปางล้อ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และ ในครั้งนี้วันที่ 22 – 24 เมษายน 2566 ที่วัดในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีสามเณรบรรพชาตามประเพณีปอยส่างลองทั้ง ๒ ครั้ง จำนวนกว่า ๑๐๐ องค์ ที่เกิดจากแรงศรัทธาของบิดา มารดาของคนไต ( ไทใหญ่ ) ที่ยึดมั่นในบวรพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง สนับสนุนให้กุลบุตรอุทศตนบรรพชาในพระพุทธศาสนา และได้เป็นผู้มีบุญอันยิ่งใหญ่ โดยสละสิ่งของเงินทองที่เป็นทรัพย์ภายนอก เพื่อสนับสนุนกุลบุตรให้ได้มีโอกาสพบอริยทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนา โดยการบรรพชา เพื่อเสียสละ ความสุขลาภยศสรรเสริญ มุ่งสู่พระนิพพาน

โดยในวันที่ 20 เมษายน เป็นวันปลงผมส่างลอง วันที่ 22 เมษายน เป็นวันรับส่างลอง วันที่ 23 เมษายน วันแห่โคหลู่ ( แห่เครื่องไทยทาน ) ช่วงเย็นมีพิธีเรียกขวัญส่างลอง วันที่ 24 เมษายน 256 วันบรรพชาส่างลอง ( ข่ามส่าง )

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ( วธ.) กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่นำร่อง 76 จังหวัด ร่วมดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 1,000 คน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงถึงความจงรักภักดี ทำความดีด้วยการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี และผู้มีอุปการคุณอีกด้วย ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม อาทิ ธรรม วินัย พุทธประวัติ เทศนา ศาสนพิธี ภาวนาและฝึกสมาธิ เป็นการพัฒนาจิตให้สงบ ทั้งยังเป็นการจรรโลงศาสนาทำให้เกิดศาสนทายาทในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป