กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยวอก เข้ารับการประเมินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด

Social Share

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยวอก เข้ารับการประเมินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด

วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยวอก หมู่ 2 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ได้เดินทางประเมินคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวยวอก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ผ่านการประเมินในระดับอำเภอ เพื่อเข้าร่วมประกวด กลุ่มแม่บ้านเกษตกรดีเด่น ในระดับจังหวัด ทางคณะกรรมการฯ จึงได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน และติดตามผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อร่วมพิจารณาการประกวดในครั้งนี้

ด้าน นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ ในฐานะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวยวอก ได้กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2562 ได้รวมกลุ่มกันขึ้น ปัจุบันมีสมาชิก 16 คน ซึ่งอยากให้สมาชิกมีอาชีพเสริม มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจำหน่ายในชุมชน และชุมชนอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง จึงได้เกิดกลุ่มกิจกรรมที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างแท้จริง โดยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยวอก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยวอก ได้มีการผลิตสินค้าออกจำหน่ายในพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ จานใบไม้ น้ำยาล้างจาน ขนมดอกจอก มะม่วงแช่อิ่ม และแหนมหมู

ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียง มีกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยวอก สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายปฏาณ ปองยิ่งยศ และสาขาอาชีพทำไร่ ได้แก่ นายพะเบะ สง่าถาวร

Cr. สุกัลยา บัวงาม