วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

Social Share

แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชน (C – POT) โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล จำนวน 4 ตำบล 40 กลุ่มอาชีพ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งทุนสังคม นำมาต่อยอด สร้างสรรค์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นให้มีอัตลักษณ์ และสร้างมูลค่าผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการนี้สร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและสวยงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เรื่องมาใหม่