วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

พาณิชย์เชียงใหม่ แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสัมปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ

27 ต.ค. 63 : นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยกับสื่อมวลชน ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว มันสัมปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยล่าสุดได้ลงนามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังแล้ว ถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ โดยการชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ในกรอบวงเงินรวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยจะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังดำเนินมาตรการคู่ขนานไปด้วยกัน เพื่อพยุงราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ำจนเกินไป

ด้านปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าว นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาทิ โครงการปรับราคาสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ โครงการประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ฯลฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และจะได้มีการประกาศแจ้งให้เกษตรกรทราบต่อไป

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ได้ออกมาตรการเพิ่มช่องทางตลาดให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวใน 6 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรได้ในสัปดาห์นี้ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการฯ ระดับจังหวัด จะทำหน้าที่ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความป็นธรรมกับเกษตรกร ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-659-61