วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เอไอเอส และดีแทค ประมูลได้บริษัทละ 1 ใบอนุญาต รวมเงินประมูล 25,022 ล้านบาท

19 ส.ค. 2018
1290
Social Share

การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เอไอเอส และดีแทค ประมูลได้บริษัทละ 1 ใบอนุญาต รวมเงินประมูล 25,022 ล้านบาท

พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันนี้ (19 ส.ค. 2561) ได้เริ่มต้นเมื่อเวลา 10.00 น. และสิ้นสุดลงในเวลา 11.15 น. โดยมีผู้ประกอบการ 2 ราย เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด(DTN) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด(AWN)

พล.อ. สุกิจ กล่าวว่า ผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 – 1785/1835 – 1880 MHz ในวันนี้ได้สิ้นสุดลง โดยมีรอบการประมูลจำนวน 4 รอบ ใช้เวลาในการประมูลรวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 15 นาที
สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในครั้งนี้ แบ่งชุดคลื่นความถี่จำนวน 9 ชุด ขนาดชุดละ 2 x 5 MHz ซึ่งมีผู้ชนะการประมูล และได้เสนอราคาชุดคลื่นความถี่รวม 2 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,022 ล้านบาท และมีการเลือกย่านความถี่ที่ชนะการประมูล ดังนี้

1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 1 รวม 2 x 5 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 1740 – 1745 MHz คู่กับ 1835 – 1840 MHz

2. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด(DTN) เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 2 รวม 2 x 5 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 1745 – 1750 MHz คู่กับ 1840 – 1845 MHz

ทั้งนี้ตามขั้นตอนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้ประกาศผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และประกาศให้การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้ว และจะมีการประชุมเพื่อรับรองผลการประมูลภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดการประมูล

สำหรับผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลงวดที่ 1 เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาการประมูลสูงสุดของตนเอง พร้อมจัดส่งหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลในส่วนที่เหลือภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะจัดส่งภายหลังการรับรองผลการประมูล

แหล่งที่มา : กสทช.