วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน

Social Share

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน , อาจารย์อธิปัตย์ สายสูง , นายสุพจน์ ดีอิ่นคำ และนางโสภาวรรณ พรหมจักร เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

โดยบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดทำขึ้น ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดน่าน จำนวน 15 หน่วยงาน (คณะสงฆ์จังหวัดน่าน, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดน่าน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2, วิทยาลัยชุมชนน่าน, หอศิลป์ริมน่าน, สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านและ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน)

วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในเครือข่ายภาคีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดน่าน ในการพัฒนาจังหวัดน่านด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆร่วมกัน เพื่อร่วมมือทางการศึกษาในด้านวิชาการและองค์ความรู้ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ งบประมาณด้านสถานที่ ด้านยานพาหนะ และองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประชาชนในจังหวัดน่าน และเพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ รวมถึง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ