เทศบาลเมืองยวมใต้มอบเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

Social Share

วันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองยวมใต้ ว่าที่พันตรี เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ จัดพิธีรับมอบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ว่าที่พันตรี เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวว่า เทศบาลเมืองยวมใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล สนับสนุนรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ซึ่งการอุดหนุนเงินช่วยเหลือในด้านงบประมาณให้กับองค์กรต่างๆ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบไปด้วย มอบเงินอุดหนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนภายในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เป็น เงิน 100,000 บาท มอบเงินกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรบ้านทุ่งพร้าว เป็นเงิน 40,000 บาท มอบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 หมู่บ้าน 160,000 บาท มอบเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 300 บาท 26 คน เป็นเงิน 7,800 บาท และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน จำนวน 200 บาท จำนวน 26 คน เป็นเงิน 5,200 บาท รวมเป็นเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 433,000 บาท

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองยวมใต้มีการอุดหนุนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงาน สถานศึกษา และองค์กรต่างๆซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป