มทร.ล้านนา จัดเวทีประลองหุ่น Micro Bit ของโรงเรียนมัธยมในเครื่อข่ายโครงการพัฒนาคุณการศึกษาฯ

04 มี.ค. 2019
1002
Social Share

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ Micro Bit ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จ.พะเยา

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสรุปผลโครงการจากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้คณาจารย์และนักศึกษานำองค์ความรู้เข้าไปบูรณาการการเรียนการสอนหรือมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง

สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศโรงเรียนพร้าววิทยาคม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนแม่ปั๋ง และรางวัลชมเชย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยได้เกียรติจากอาจารย์ณรงค์ นันทกุศล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา มอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน