วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

วัดมันตะเล ร่วมกับ พี่น้องไทยใหญ่ กวนข้าวถำมะแน 15 หม้อ พลังแห่งความศรัทธา อนิสงค์ทานอันยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชา

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วัดมันตะเล ร่วมกับ พี่น้องไทยใหญ่ กวนข้าวถำมะแน 15 หม้อ แจกจ่ายเป็นอนิสงค์ทานอันยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชา พลังแห่งความศรัทธาเชื่อเป็นมงคลชีวิต

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมันตะเล ซึ่งเป็นวัดพม่าในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พระอุปินหย่า จอต๊ะ เจ้าอาวาสวัดมันตะเล ได้ร่วมกับพี่น้องชาวเมียนมา พี่น้องชาวไทยใหญ่ และ พี่น้องชนพื้นเมืองบางส่วน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง นำวัตถุดิบ ข้าวสาร มะพร้าว ขิง งา ถั่วลิสง น้ำมัน มาร่วมทำบุญ เพื่อกวนข้าวถำมะแน หรือ ข้าวกระยาทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส จำนวน 15 กระทะ พร้อมบรรจุเป็นห่อๆ เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และ แจกจ่ายในวันมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสำพุทธเจ้า ตามความเชื่อในพุทธประวัติ ที่ นางสุชาดา ได้หุงข้าวด้วยน้ำนมโคล้วน เรียกว่า มธุปายาส ตักใส่ถาดทองคำเพื่อจะนำไปบวงสรวงเทวดา ครั้งได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียร ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพ จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา คิดว่าเป็นเทวดา จึงน้อมถวายข้าวมธุปายาสทั้งถาดทองคำ หลังจากพระพุทธองค์ทรงเสวยข้าวมธุปายาสนี้แล้ว ก็ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จึงเชื่อกันว่า ข้าวมธุปายาส เป็นอาหารวิเศษ ผู้ที่มีบุญวาสนา จึงจะได้รับประทาน ทำให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาดี เป็นสิริมงคลต่อชีวิต และมีความเชื่อว่า ชาวนา หรือผู้ที่ทำนาถ้าได้ทำข้าวหย่ากู้ หรือ ถำมะแน ไปถวายตามวัด และให้ทานกับเพื่อนบ้าน จะทำให้ในปีต่อไปทำนาจะได้ข้าวเพิ่มขึ้นอีก

การร่วมแรง ร่วมใจ และ พลังแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน นอกจากการได้รับบุญแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี การช่วยเหลือ การแบ่งปันซึ่งกันและกันในชุมชนอีกด้วย

เรื่องมาใหม่