วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

กรมชลประทาน จับมือ อบต.กื๊ดช้าง นำพื้นที่ราชพัสดุ ผุด “ศูนย์แสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ให้คนอยู่กับป่าได้

22 มิ.ย. 63 : นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบลกื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมลงนาม MOU ร่วมกับ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และนายพิเชษฐ กันทรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง พร้อมด้วย นายอำพล คุณหาร ปลัด อบต.กึ๊ดช้าง และ น.ส.พัชราภรณ์ บุญตัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.กื๊ดช้าง เป็นพยาน

นายจิตะพล รอดพลอด ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 กล่าวว่า ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ได้รับมอบหมายจากกรมชลประทานให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับประโยชน์สูงสุด แก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมให้กับคนในพื้นที่เชียงใหม่ที่เป็นต้นน้ำ และยังเอื้อประโยชน์ไปถึงปลายน้ำที่ จ.ลำพูน ด้วย ซึ่งในส่วนของการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำในพื้นที่ ต.กื๊ดช้าง ได้มีการทำงานด้านต่างๆ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้งานก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่ผ่านมาก็พบทั้งปัญหาและอุปสรคมากมาย แต่ทางราษฎรในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือและเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ จนผ่านพ้นมาได้

รวมถึงมติที่ประชุมและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ต.กื๊ดช้าง ต้องการให้มีการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบลกื๊ดช้าง โดยจะเป็นสถานที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ กายภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลกื้ดช้าง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 จึงได้จัดสร้างให้ โดยใช้พื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ และมื่อสร้างเสร็จ จึงมีการส่งมอบและลงนาม MOU เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน และให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในข้อตกลงได้ห้ามนำไปดำเนินการใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อหารายได้ หาประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ทางธุรกิจต่อผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งหากผิดเงื่อนไขข้อตกลงตามบันทึกเป็นอันยกเลิก

นายพิเชษฐ กันทรส นายก อบต.กื๊ดช้าง กล่าวว่า อบต.กื๊ดช้าง ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษในการสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 โดยดำเนินการใน 3 ด้าน 6 งาน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการดำเนินงาน 6 งาน ประกอบด้วย งานปกปัก งานสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น งานบำรุงรักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และงานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และด้านผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59 ทาง อบต.กื๊ดช้าง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับป้ายสนองโครงการพระราชดำริด้านทรัพยากรท้องถิ่นผ่าน อพ.สธ.ตำบลกื๊ดช้าง ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นแห่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่ และผลการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นไปตามเป้าหมาย ในแต่ละปีมีคณะศึกษาดูงานจากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องนี้กว่า 20 คณะ ซึ่ง อบต.กื๊ดช้าง ได้จัดทำฐานข้อมูล 3 ด้านเพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้เรียนรู้ ได้แก่ ด้านชีวภาพ ด้านกายภาพ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของ ต.กื๊ดช้าง โดยรวบรวมมาไว้ในศูนย์โดยใช้ห้องเล็กๆ ในสำนักงาน อบต. เป็นห้องจัดแสดงตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งคับแคบไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาและจัดแสดงตัวอย่างทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ การลงนาม MOU วันนี้จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตมากขึ้น และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน