วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อยปลูกฝังเด็กนักเรียน เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Social Share

วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 นายอนันต์ ประวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สวรรค์น้อย เปิดเผยว่า ในห้วงของเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนคนไทย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ปลูกฝังเด็กนักเรียนให้เข้าถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการสร้างคุณงามความดี โดยนำเด็กร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และ พัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดป่าธรรมนิมิต บ้านแม่สวรรค์น้อย ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน