วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

สภ.แม่สะเรียง จับมือภาคีเครือข่าย ทำ MOU ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ยับยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดสร้างชุมชนเข็มแข็ง

Social Share

สภ.แม่สะเรียง จับมือภาคีเครือข่าย ทำ MOU ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ยับยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดสร้างชุมชนเข็มแข็ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ศาลาประชาคมบ้านทุ่งพร้าว อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ของสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน/ ชุมชนที่มีผู้เสพยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด/ ให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน/ ชุมชนอย่างสงบสุข

พ.ต.อ.รัฐวิชญ์ วศินพงศ์ธนัช ผกก.สภ.แม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ได้พิจารณาคัดเลือก บ้านทุ่งพร้าว หมู่ 4 และบ้านดงสงัด หมู่ 6 ต.แม่สะเรียง เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องด้วยทั้ง 2 หมู่บ้าน ยังมีปัญหายาเสพติดที่ยังระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ถึง เดือนสิงหาคม 2567 ภายใต้โครงการชุมซนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนชองรัฐบาล โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ซึ่งหมู่บ้านเป้าหมายเป็นพื้นที่การแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมที่จะต้องได้รับการแก้ไข พัฒนา ให้เป็นชุมชนยั่งยืน

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจดำเนินงานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนร่วมกับทางชุมชน

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่