วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

“ตู้อิ่มใจ” ตำรวจทางหลวงแม่สะเรียง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวิกฤตโควิด 19 ระลอกใหม่

Spread the love

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่สะเรียง โดยการอำนวยการของ พ.ต.ต.ธนาคาร อ่อนจันทร์ สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล.(เชียงใหม่) ด.ต.ฐิติพงษ์ จันเลน หัวหน้าหน่วยบริการฯตำรวจทางหลวงแม่สะเรียง ได้จัดทำ “ตู้อิ่มใจ” โดยมีแนวคิดในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด19 รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับคนในชุมชนในการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับพบเห็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 บางรายอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยังขาดโอกาสในการเข้ามารับสิ่งของที่แบ่งปันจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้จัดตั้ง”ตู้อิ่มใจ”ไว้หน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ติดกับพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง)

ทางหน่วยงานมีความตั้งใจตามป้ายประกาศหน้าตู้ว่า “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน” คือเมื่อรับไปตั้งตัวจนพอมีแล้ว สามารถนำของใส่คืนกลับในตู้เพื่อแบ่งปันให้คนอื่นต่อไปได้ จึงขอเชิญชวนประชาชน นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ที่ต้องการแบ่งปันมาใส่ไว้ในตู้อิ่มใจ เพื่อส่งต่อความสุขให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้ที่ขาดแคลน สำหรับผู้ที่จะนำสิ่งของไปเติมใส่ตู้ แนะนำให้เป็นอาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่จำเป็น ผักผลไม้ ที่ไม่เน่าเสียง่าย บรรจุมิดชิด