วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองยวมใต้ จับมือ 5 หน่วยงาน MOU สร้างความปลอดภัยในชีวิต ขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

Social Share

วันที่ 10 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นายสงกรานต์ นิธิศดำรงธรรม ปลัดอำเภอแม่สะเรียง เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุน ส่งเสริมชุมชนในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย ว่าที่พันตรี เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกิดอุบัติภัยการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปีหนึ่งๆ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจร อันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการจราจร คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มึนเมา ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฏจราจร ประกอบกับสภาพของรถจักรยานไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้รณรงค์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนสวมหมวกกันน๊อคนิรภัย บริเวณกาดแลง เพื่อความปลอดภัย และ ให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุน ส่งเสริมชุมชนในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านหมายการขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนในชุมชนขึ้นมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU) พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการประกอบไปด้วยฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง เทศบาลเมืองยวมใต้ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง สำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง เพื่อพัฒนาและสร้างเกณฑ์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการสนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ในอำเภอแม่สะเรียง