วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

เจ้าหน้าที่รัฐต้องทำก่อน ย้ำมาตรการ 6 ด้าน ลดหมอกควันพิษ

Social Share

เจ้าหน้าที่รัฐต้องทำก่อน ย้ำมาตรการ 6 ด้าน ลดหมอกควันพิษ

วันที่ 9 มกราคม 2567 อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ตรวจเยี่ยมและรับฟังสถานการณ์หมอกควันไฟป่า พร้อมมอบแนวทาง มาตรการ ขับเคลื่อนลดปัญหาหมอกควันพิษ PM 2.5 อำเภอแม่สะเรียง ปี 2567

นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า อำเภอแม่สะเรียง พร้อมจะสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ ลดการเผา ร้อยละ 50 ของปีที่ผ่านมา พร้อมแจ้งมาตรการลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ส่วนราชการหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน “ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำก่อน” และมีมาตรการ 6 ด้าน

  1. พื้นที่หมู่บ้านชุมชน 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน 116 หย่อมบ้าน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กรรมการหมู่บ้าน(กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม) เป็นต้นแบบ ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมขอความร่วมมือ “ลด/งดการเผา“ ภายในเขตบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง (อปท.พื้นที่สนับสนุน)
  2. ถนนเส้นทางสาธารณะ (ทางหลวงแผ่นดิน, ทางหลวงชนบท, ทางหลวงท้องถิ่น และถนนสาธารณะในหมู่บ้านชุมชน) ให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งตัดหญ้าข้างทางสาธารณะเพื่อกำจัดและลดประมาณเชื้อเพลิง 3 เขตพื้นที่ป่า(อุทยานฯ ป่าสงวนฯ พื้นที่ สปก) ให้หน่วยป่าไม้รับผิดชอบ ลงพื้นที่พบปะผู้นำหมู่บ้าน /ประชาชน
  3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน และ ขอความร่วมมือ ”ห้ามเผาป่า“ พร้อมทั้ง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  4. การจัดการเชื้อเพลิง(พื้นที่เขตป่า/พื้นที่การเกษตรในเขตป่า/พื้นที่การเกษตรที่มีเอกสารสิทธิ์) ในกรณีมีความจำเป็น ต้องจัดการเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำแผนกำหนดแนวทางมาตรการอย่างมีส่วนร่วม
  5. แจ้งเตือน/เฝ้าระวัง/ (pm2.5 / hot spot/ จำนวน ผู้ป่วยฯลฯ/ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสอ.แม่สะเรียง /รพ.แม่สะเรียง / รพ.สต.ทุกแห่ง อปท.ทุกแห่ง แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
  6. แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และให้มีส่วนร่วมในการติดตามผล

Cr. สุกัลยา บัวงาม