วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

แม่สะเรียง ทุกภาคส่วน เตรียมผลักดัน พัฒนาเมืองแม่สะเรียง ให้เป็นเมืองสะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่

Social Share

แม่สะเรียง ทุกภาคส่วน เตรียมผลักดัน พัฒนาเมืองแม่สะเรียง ให้เป็นเมืองสะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายวรศักดิ์พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ประธานสภาเทศบาลฯ , ผู้ใหญ่บ้านในเวียง หมู่ที่ 2, ผู้ใหญ่บ้านโป่ง หมู่ 12, และ ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ร่วมเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายพร้อมสำรวจภูมิทัศน์ทางเดินเลียบลำน้ำแม่ยวม และถนนย่านแหล่งชุมชน/ธุรกิจสำคัญ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารและสถานประกอบการฯ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค แนวทางบูรณาการ ความร่วมมือและการพัฒนาพื้นที่ โดยเชื่อมโยงทุกกลุ่มมิติในพื้นที่ โดยคำนึงถึง การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน และผลประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน

คณะมีความเห็นร่วมกัน ว่าควรมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดทางเดินเลียบลำน้ำยวม ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และพื้นที่แหล่งธุรกิจชุมชน การสร้างระบบบริหารจัดการขยะ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการและชุมชน ตลอดจนการมีระบบการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของราษฎรและนักท่องเที่ยว ผ่านกลไกความร่วมมือจากชุมชนผู้อยู่อาศัย /ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยนายอำเภอแม่สะเรียง มีกำหนดเชิญตัวแทนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันต่อไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม