นายอำเภอแม่สะเรียง นำคณะ กปร.ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร “บ้านห้วยแห้ง” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Social Share

นายอำเภอแม่สะเรียง นำคณะ กปร.ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร “บ้านห้วยแห้ง” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ระดับจังหวัดและอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร “บ้านห้วยแห้ง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับ นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะฯ ณ บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สืบเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ขอความช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานภาครัฐ อาทิ ขาดโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพฯลฯ โดย นายอำเภอแม่สะเรียงได้แจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 ให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับทราบเบื้องต้น พร้อมทั้ง มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกมิติ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้ส่วนราชการหน่วยงาน ในพื้นที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือราษฎร ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของราษฎรในพื้นที่ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม และความยั่งยืนในการพัฒนา

สำหรับประเด็นปัญหาความต้องการหลักของราษฎรในพื้นที่ เช่น ระบบน้ำประปา การบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าส่องสว่าง การสาธารณสุข และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เป็นต้น

Cr. สุกัลยา บัวงาม