วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

กศน.อำเภอแม่สะเรียง สอนปลูกฟ้าทะลายโจรและสาธิตการอบสมุนไพรป้องกันโควิด ให้กับนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

Spread the love


กศน.อำเภอแม่สะเรียง สอนปลูกฟ้าทะลายโจรและสาธิตการอบสมุนไพรป้องกันโควิด ให้กับนักเรียน ตามโครงการ”ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายนิติพงศ์ ธนภัทรศักดิ์กุล ผอ.กศน.อำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานกศน.อำเภอแม่สะเรียง เปิดโครงการอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและการสาธิตการอบสมุนไพรเพื่อเป็นเครื่องดื่มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ให้กับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ กศน.ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและป้องกันโรคโควิด พร้อมนำทักษะความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองครอบครัว โดยมีนางสาวปารชญา พิสูตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

โครงการ “ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง มีการใช้กันมาอย่างยาวนาน ยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 และเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ในการนี้นักศึกษาได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านของไทย พร้อมนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสม