วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จับมือ ร้านเกษตรมั่นคง ลงนาม MOU เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ

Social Share

“ร่วมลงนาม MOU” สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จับมือ ร้านเกษตรมั่นคง เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ

วันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัท แมน คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การจดทะเบียนการค้า ชื่อร้านเกษตรมั่นคง กับสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย นายมัทนะ กำเหนิดงาม กรรมการผู้จัดการ ภายใต้การจดทะเบียนการค้า ชื่อร้านเกษตรมั่นคง ตั้งอยู่เลขที่ 73/13-14 ม.1 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายตา บุญชุม ประธานกรรมการ

โดยทั้งสองฝ่าย มีข้อตกลง และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ มีรายละเอียดดังนี้ บริษัท แมน คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด มีหน้าที่จัดหา ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่นๆ ให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด เพื่อให้สหกรณ์ฯ นำไปจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้สำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ รับซื้อผลผลิตของสมาชิกจากสหกรณ์ฯ ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงระหว่าง บริษัท แมนคอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด และ ราคาของปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์พืช วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่น ๆ ทางบริษัทฯ และทางสหกรณ์ฯ จะมีการยืนยันและตกลงราคา ที่จะซื้อและจัดจำหน่าย ให้กันและกัน ก่อนที่จะเปิดใบสั่งซื้อล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัท แมนคอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด มีหน้าที่จัดหาปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์พืช ให้กับสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าที่มีการสั่งซื้อผลผถิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานการซื้อขายของตลาด ณ เวลานั้น

ทั้งนี้ การลงนาม MOU ดังกล่าว เป็นความร่วมมือทางด้านการเกษตร เพื่อการทำงานที่ชัดเจน ลดต้นทุนให้ชาวบ้าน เช่น ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เพิ่มผลผลิตการเพาะปลูก ผลผลิตดี มีคุณภาพ และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วย

เรื่องมาใหม่