วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

เยาวชน 3 ศาสนาอำเภอแม่สะเรียงเปิดเส้นทางการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

Social Share

เยาวชน 3 ศาสนาอำเภอแม่สะเรียงเปิดเส้นทางการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภาคีเครือข่าย 11 หน่วยงาน และโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ร่วมเปิดเส้นทางการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายในชุมชนแม่สะเรียง Mae Sariang, Learning Space for Diversity “แม่สะเรียง เมืองแห่งความหลากหลายทางอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และชาติพันธุ์” โดยมี นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 เยาวชนตำบลบ้านกาศ และเยาวชนชุมชนมุสลิม เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้สังคมเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม บน 3 ฐานความคิด คือวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ ในมิติที่คำนึงถึงความเท่าเทียมและความหลากหลายทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “เมืองที่นับรวมทุกคน” (Inclusive Cities) เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนแม่สะเรียง เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

นายศุภกิจ พึ่งบุญ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่อง 2-3 ปีแล้ว โดยเริ่มจากโครงการแม่สะเรียงเมืองสร้างสุข ได้มีการนำเด็กและเยาวชน 3 ศาสนาในอำเภอแม่สะเรียง เข้าไปศึกษาชุมชน เพื่อให้เด็กมีพื้นที่แสดงตัวตน และอัตลักษณ์ของตนเอง ให้เด็กได้เข้าไปศึกษาวิถีชีวิต ความเชื่อ และศาสนาของคนกลุ่มต่าง ๆ ในอำเภอแม่สะเรียง ให้เด็กได้เข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชนและสังคมได้

ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่เพื่อค้นหาความสุขของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายในชุมชนแม่สะเรียง ผ่านภาพถ่ายและข้อความประทับใจของชีวิต เพื่อร่วมสร้างนิทรรศการมีชีวิตของคนแม่สะเรียง ซึ่งเยาวชนได้ลงพื้นที่ไปยัง วัดนักบุญเปาโล วัดศรีบุญเรือง วัดอุทยารมณ์ (วัดจองสูง) ศาลเจ้าพ่อเมืองหลวง ศาลหลักเมืองแม่สะเรียง บ่อน้ำทิพย์ และมัสยิดยามีอาตุลอิสลาม

เรื่องมาใหม่