แม่สะเรียง กวนข้าวถำมะแน 14 หม้อ ถวายเป็นพุทธบูชาและแจกจ่ายวันมาฆบูชา

Social Share

แม่สะเรียง กวนข้าวถำมะแน 14 หม้อ ถวายเป็นพุทธบูชาและแจกจ่ายวันมาฆบูชา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่แม่สะเรียง มีวัดพม่า ใน อ.แม่สะเรียง ที่สานต่อประเพณี “กวนข้าวถำมะแน” หรือข้าวทิพย์แห่งความศรัทธาเชื่อเป็นมงคลชีวิต 14 หม้อ ที่ชาวไทยและเมียนมาร์ จะร่วมกันลงแรงทำในวันสำคัญทางศาสนาทุกปี แจกจ่ายเป็นอานิสงส์ทานอันยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชา

วัดมันตะเล ซึ่งเป็นวัดพม่าในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พระอูปินหย่า จอต๊ะ เจ้าอาวาสวัดมันตะเล ได้ร่วมกับ คณะศรัทธาวัดมันตะเล พี่น้องชาวเมียนมา พี่น้องชาวไทยใหญ่ และ พี่น้องชนพื้นเมืองบางส่วน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง นำวัตถุดิบ ข้าวสาร มะพร้าว ขิง งา ถั่วลิสง น้ำมัน มาร่วมทำบุญ เพื่อกวนข้าวถำมะแน หรือ ข้าวกระยาทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส จำนวน 14 กระทะ โดยใช้เวลาประมาณกระทะละ 30 นาที พร้อมบรรจุเป็นห่อๆ เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และ แจกจ่ายเป็นทานในวันมาฆบูชา เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามความเชื่อในพุทธประวัติ ที่นางสุชาดา ได้หุงข้าวด้วยน้ำนมโคล้วน เรียกว่า มธุปายาส ตักใส่ถาดทองคำเพื่อจะนำไปบวงสรวงเทวดาครั้งได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียร ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา คิดว่าเป็นเทวดา จึงน้อมถวายข้าวมธุปายาสทั้งถาดทองคำ หลังจากพระพุทธองค์ทรงเสวยข้าวมธุปายาสนี้แล้ว ก็ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จึงเชื่อกันว่า ข้าวมธุปายาส เป็นอาหารวิเศษ ผู้ที่มีบุญวาสนา จึงจะได้รับประทาน ทำให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาดี เป็นสิริมงคลต่อชีวิต และมีความเชื่อว่า ชาวนา หรือผู้ที่ทำนาถ้าได้ทำข้าวหย่ากู้ หรือ ถำมะแนไปถวายตามวัด และให้ทานกับเพื่อนบ้าน จะทำให้ในปีต่อไปทำนาจะได้ข้าวเพิ่มขึ้นอีก

นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าเป็นกุศโลบาย ที่ทำให้คนในชุมชนการร่วมแรง ร่วมใจ ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ได้รับบุญมีความสามัคคี การช่วยเหลือ การแบ่งปันซึ่งกันและกันในชุมชนอีกด้วย

Cr. สุกัลยา บัวงาม