วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แม่ลาน้อยจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้สตรี

Social Share

แม่ลาน้อยจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้สตรี

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่หอประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้สตรีอำเภอแม่ลาน้อย

นางหล้า กมลศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ลาน้อย กล่าวว่าโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้สตรีในอำเภอแม่ลาน้อย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานและขับเคลื่อนงานของสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำให้สตรี เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของสตรีอำเภอแม่ลาน้อย ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย เวทีเสวนา “ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพสตรี” ตลอดจนการจัดบูธนิทรรศการ การอบรมให้ความรู้แก่สตรี ในเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้สตรี การพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานของ พิธีมอบใบประกาศให้กับสตรีทั้ง 69 หมู่บ้านสตรี และแสดงผลงานของกลุ่มสตรีแต่ละตำบล

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คือ เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี ตลอดจนส่งเสริมองค์กรสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อสนับสนุนงานนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในสังคม สนับสนุนองค์กรสตรีในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาของสตรีและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้สตรีมีงานทำเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้สตรี เป็นโครงการที่ดีสตรีได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานและขับเคลื่อนงานของสตรีพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำให้สตรี เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อไป